Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
RODO
Powrót do: Strona główna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy:

 1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych Właściciela lokalu, jest Wspólnota Mieszkaniowa. Wspólnota, jako Administrator danych osobowych powierza, Zarządcy nieruchomości wspólnej pod firmą: Zarządzanie Nieruchomościami i Inwestycjami „ZEST” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Wrzeciono 65 lokal użytkowy nr 3, przetwarzanie danych członków wspólnoty, jej pracowników oraz kontrahentów w celu realizacji Umowy o zarządzanie i w zakresie zadań określonych Umową.

 1. Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@zest.pl, tel. (22) 834 71 38.

 1. Kategorie Danych Osobowych:

Zarządca przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

Dane osobowe określone jw. przetwarzane są na podstawie ustawy o własności lokali (Dz. U. 2018 r. poz. 716) iw celach określonych w Umowie, a w szczególności w celu:

  • nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty,

  • kierowania sprawami Wspólnoty i reprezentacji jej na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali,

  • składania oświadczeń w celu wykonywania uchwał,

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji udziałów w nieruchomości wspólnej,

  • prowadzenia i aktualizowania spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów
   w nieruchomości wspólnej,

  • realizacji obowiązków podatkowych, opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 2017 r. poz.1289) i obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych związanych z działalnością Wspólnoty,

  • windykacji wierzytelności oraz realizacji przez Zarządcę w imieniu Wspólnoty zarządu nieruchomością wspólną, którego zakres określa ustawa o własności lokali.

 1. Udostępnienie danych osobowych:

Posiadane przez Zarządcę dane osobowe mogą być udostępniane:

  • podmiotom i organom, którym Zarządca jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (organa sądowe, ścigania, komornicy, OPS itp.)

  • podmiotom trzecim, spełniającym określone w Ustawie i wydanych do niej aktach wykonawczych oraz RODO obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie przetwarzania danych objętym Umową.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe właścicieli lokali będą przechowywane w okresie zależnym od nw. okoliczności:

  • w przypadku wygaśnięcia zarządu lub rozwiązania umowy dotyczącej zarządzania nieruchomością wspólną, Wspólnota Mieszkaniowa odbiera z siedziby Zarządcy dokumenty na podstawie, których przetwarzane były dane osobowe, w terminie 3 miesięcy, chyba, że strony uzgodnią inny termin w tym zakresie;

  • w przypadku wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie zarządcy przymusowego przez członka Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządca zachowuje przetwarzane dotychczas dane osobowe do czasu jego wyłonienia;

  • dane osobowe dotychczas przetwarzane w formie elektronicznej zostają usunięte przez Zarządcę po zakończeniu rozliczeń finansowych Wspólnoty w ramach realizacji obowiązków wynikających z art. 74 ustawy o rachunkowości.

 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Zarządcę danych osobowych, Właścicielom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Właściciel uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer