Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
Obsługa techniczna
Powrót do: Strona główna

Każda nieruchomość żyje swoim rytmem, ma swoje potrzeby a właściciele oczekiwania. Wiele z nich dotyczy zapewnienia technicznego bezpieczeństwa nieruchomości i ich mieszkańców. Działając w imieniu i na rzecz właścicieli podejmujemy szereg czynności, zarówno zakresu bieżącej jak i okresowej obsługi, których wynikiem jest realizacja właśnie tego celu. Ich szczegółowy zakres, każdorazowo, określa umowa o zarządzenie.

W zakresie technicznej obsługi nieruchomości oferujemy m.in.:

 • protokolarne przejęcie dokumentacji technicznej nieruchomości od poprzedniego Administratora, Zarządcy lub Dewelopera;
 • jej przechowywanie i nadzór;
 • prowadzenie, na bieżąco, książki obiektu oraz innej dokumentacji technicznej wymaganej przepisami;
 • zlecanie przeglądów budynków, ich części lub instalacji podmiotom mającym do tego kwalifikacje i uprawnienia przy zachowaniu obowiązujących, w tym zakresie, regulacji prawnych (terminy i zakres kontroli);
 • skierowanie do nieruchomości dedykowanego jej Inspektora;
 • utrzymanie stałego kontaktu z mieszkańcami i Zarządami Wspólnot, udzielanie im wyczerpujących informacji dotyczących technicznego funkcjonowania nieruchomości, przyjmowanie uwag i - w miarę możliwości - bieżące rozwiązywanie zgłaszanych problemów;
 • zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw części wspólnych;
 • zapewnienie całodobowego dostępu do służb nadzoru i technicznego utrzymania nieruchomości;
 • usuwanie awarii i ich skutków w częściach wspólnych;
 • bieżąca analiza potrzeb remontowych i dostępności środków wraz przygotowaniem planu ich wykorzystania;
 • faktyczny nadzór nad realizacją umów i zleceń w aspekcie ceny, jakości, terminowości wykonania oraz zgodności efektu końcowego z wymaganiami i oczekiwaniami Inwestora;
 • pomoc w wyłonieniu wykonawców świadczących usługi w zakresie bieżącej konserwacji oraz realizacji remontów planowanych, negocjowanie warunków współpracy i przygotowywanie związanych z tym umów;
 • przygotowywanie dokumentów i opracowań stanowiących techniczne załączniki do przedkładanych, na zewnątrz, dokumentów lub wniosków;
 • analizę kosztów ponoszonych przez nieruchomość w zakresie jej technicznego funkcjonowania wraz poszukiwaniem możliwości ich obniżenia;

 

Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer